ประวัติความเป็นมา

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุโขทัย เป็นหน่วยงานจัดตั้งขึ้นมาใหม่ตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฉบับที่ 15 ลง 25 เมษายน 2559 ซึ่งแยกตัวออกจาก ด่าน ตม.จว.ตาก มีขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบในจังหวัดสุโขทัย เดิมที่ทำการตั้งอยู่ที่ ศาลากลางสุโขทัย ห้องตรวจคนเข้าเมือง ศาลากลางอาคาร 1 ชั้น 2 ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ปัจจุบันย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ เลขที่ 109 หมู่ 10 ต.บ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

พื้นที่รับผิดชอบ

จังหวัดสุโขไทัย ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง มีพื้นที่ประมาณ 6,596 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองเป็น 9 อำเภอ ได้แก่ 1. อำเภอเมือง 2. อำเภอบ้านด่านลานหอย 3. อำเภอคีรีมาศ 4. อำเภอกงไกรลาศ 5. อำเภอศรีสัชนาลัย 6. อำเภอศรีสำโรง 7. อำเภอสวรรคโลก 8. อำเภอศรีนคร 9. อำเภอทุ่งเสลี่ย

ช่องทางอนุญาตผ่านแดนถาวร

สถานภาพกำลังพล

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

ภารกิจงานตรวจคนเข้าเมือง