ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

9.2 การบริหาร

9.3 การบริหารเงิน
งบประมาณ

9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

9.5 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

10.1 การดำเนินการป้องกันการทุจริต

10.2 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส